Konferencija o projektu “Kultura se fura”
25. veljače 2022.
Prikaži sve

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec

Na temelju članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN RH 17/19 i 98/19) i članka 29. Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, Upravno vijeće Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, dana 11.02.2022., raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec

  Sukladno članku 20. stavku 9. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN RH 17/19, 98/19- u daljnjem tekstu: Zakona) i članku 28. stavku 2. Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, ravnateljem Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta utvrđenih zakonom ispunjava i sljedeće posebne uvjete: – završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij – položen stručni knjižničarski ispit – najmanje pet godina rada u knjižnici – odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima temeljem kojih se može očekivati da će s uspjehom voditi Knjižnicu. Temeljem članka 20. stavka 11. Zakona, smatra se da položen stručni knjižničarski ispit ima i osoba koja je oslobođena polaganja stručnog knjižničarskog ispita na temelju zakona kojima je uređivana knjižnična djelatnost. Ravnatelja Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, imenuje Gradsko vijeće Grada Čakovca, na prijedlog Upravnog vijeća Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec. Ravnatelj se imenuje na četiri godine i može biti ponovno imenovan. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: – životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz natječaja; – plan rada za četverogodišnje razdoblje – dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ovjerena kod javnog bilježnika) – presliku uvjerenja o položenom stručnom knjižničarskom ispitu – dokaz o radnom iskustvu od najmanje 5 godina u knjižnici (preslika rješenja, ugovora o radu, potvrda poslodavca) – presliku potvrde ili elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO – dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, domovnice) – uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka, ne starije od dana objave natječaja – motivacijsko pismo. Prijedlog Plana rada za četverogodišnje razdoblje treba odražavati pogled kandidata na poslovanje i razvoj Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec. Naglasak mora biti na održivosti poslovanja (materijalna i ljudska komponenta), povećanju učinkovitosti i kvalitete usluga. Prijedlog Plana rada temelji se na javno dostupnim podacima i informacijama o Knjižnici „Nikola Zrinski“ Čakovec. Više o poslovanju Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec nalazi se na https://www.kcc.hr/ Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme javnog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.). Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN RH 121/17, 98/19 i 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 103. citiranog zakona. https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji- Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN RH 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Javni natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, u Narodnim novinama i u lokalnom tjedniku. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se šalju preporučeno poštom ili osobnom dostavom. Prijavu na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova NN RH 82/08, 69/17). Prijave s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec Trg Republike 4 40 000 Čakovec s naznakom “ Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Knjižnice- ne otvaraj”. Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec, može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, a sukladno propisima koji uređuju područje zaštite podataka. Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati. Urednom prijavom smatrati će se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Upravno vijeće Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, ima pravo od kandidata tražiti dodatna pojašnjenja navoda iz životopisa. O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 45 (četrdeset i pet) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Upravno vijeće zadržava pravo da ne prihvati ni jednu od pristiglih ponuda ili da poništi natječaj. Natječajna dokumentacija se ne vraća. Upravno vijeće Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Dokument Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Knjižnice “Nikola Zrinski” Čakovec Natječaj za ravnatelja
gdpr-image
Koristimo kolačiće (eng. „cookies“) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.
Uvjeti korištenja
Skip to content