Kreativno ljeto u Knjižnici “Nikola Zrinski”
28. srpnja 2023.
Ljeto na Dječjem odjelu Knjižnice
1. rujna 2023.
Prikaži sve

NATJEČAJ za radno mjesto KNJIŽNIČARSKI TEHNIČAR/ KNJIŽNIČARSKA TEHNIČARKA

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec,
Klasa: 007-04/23-02/02; Urbroj: 2109-104-23-01. od 27.07.2023 te
članka 19.st.6 Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, Upravno vijeće Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto KNJIŽNIČARSKI TEHNIČAR/ KNJIŽNIČARSKA TEHNIČARKA
1 izvršitelj/ izvršiteljica, na određeno puno radno vrijeme, uz probni rad od 2 mjeseca
(zamjena za rodiljni dopust)
knjižničarski tehničar na Općem odjelu

Uvjeti:
• završena četverogodišnja srednja škola sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci,
• položen stručni ispit za knjižničarskog tehničara,
Posebni uvjeti:
• poznavanje rada u CROLIST-u,
• komunikacijske vještine u odnosu s korisnicima i suradnicima,
• poznavanje jednog stranog jezika,
• računalna i informacijska pismenost,
• spremnost na stalno stručno usavršavanje.
Specifični uvjeti:
• rad u smjenama,
• rad subotom

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
• Životopis,
• Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe),
• Dokaz o položenom stručnom ispitu za stručno zvanje knjižničarskog tehničara (preslika uvjerenja / potvrde)
• Dokaz o državljanstvu (preslika domovnica, preslika osobne iskaznice),
• Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju),
• Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
3. Rok za podnošenje prijave: 12.08.2023.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima (Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19)), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi intervjuu smatra se da je povukao prijavu na natječaj..

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Nepotpune i nepravovremeno stigle prijave neće se razmatrati.

U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte) isključivo za potrebe postupka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Knjižnica kao voditelj obrade osobnih podataka s istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave oglasa, osobno ili poštom na adresu: Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec, 40000 Čakovec, Trg Republike 4; s naznakom „Za  natječaj – knjižničarski tehničar na Općem odjelu“.

Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Lana Rođak

gdpr-image
Koristimo kolačiće (eng. „cookies“) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.
Uvjeti korištenja
Skip to content